Geneesmiddelen

Een lange rij tekorten

Geneesmiddelentekorten hebben ook in 2018 op vele manieren het nieuws gehaald. Van het niet beschikbaar zijn van de anti-conceptiepil tot de diverse ‘sartanen’ waarbij door veel van de fabrikanten een recall moest worden ingezet. Het zijn slechts twee voorbeelden uit een lange rij tekorten.

In totaal ging het in 2018 om maar liefst 1.473 tekorten. Omdat geneesmiddelentekorten een forse impact hebben voor zowel apotheek als patiënt registreren en analyseren wij nauwkeurig alle opgetreden tekorten. Wij spreken van een tekort indien een product in geen van de Mosadex-vestigingen gedurende twintig dagen beschikbaar was. Wij stellen vast dat van de 1.473 tekorten het in bijna 1.200 gevallen gaat om een generiek middel.

Preferent aangewezen product

Binnen de groep ‘generiek’ kunnen de preferent aangewezen producten worden onderscheiden en zien wij dat het in 29% van de gevallen gaat om een, door één of meerdere zorgverzekeraars, aangewezen preferent product. Als de selectie wordt verruimd naar PRK clusters waarin preferentie wordt gevoerd door één of meerdere zorgverzekeraars, dan loopt dit percentage op tot maar liefst 80% van alle door ons geregistreerde tekorten.

Steun bij overheid en zorgverzekeraars

De door Mosadex aangedragen maatregelen lijken op steeds meer steun bij overheid en zorgverzekeraars te kunnen rekenen. Zoals:

  • Verruiming van de voorraden in de keten met vier extra maanden.
  • Tijdige aanwijzing van nieuwe preferente leveranciers.
  • Een ruimhartigere overgangsperiode waar het de vergoeding betreft bij de overgang van het ene naar het andere preferent aanwezen label.

Vier maanden extra voorraad

In de grafiek zien we dat met een extra voorraadpositie van vier maanden driekwart van alle tekorten opgevangen kan worden en dus niet langer leiden tot tekorten in de apotheek en bij de patiënt.

Lage prijzen

Dat tekorten vooral optreden bij lager geprijsde producten (>60%) lijkt gegeven de prijsniveau’s in Nederland al snel voor de hand te liggen, maar zou ook een teken kunnen zijn dat, zoals door andere partijen wordt bepleit, de prijzen in ons land te laag zijn en hiermee in geval van tekorten (eerder) gekozen wordt voor andere markten. Hierdoor treden in Nederland tekorten op of houden langer aan.

Mosadex blijft ook in 2019 geneesmiddelentekorten monitoren en neemt, in het belang van de apotheek en patiënt, het voortouw als het gaat om actief beleid richting overheid en zorgverzekeraars om zo spoedig mogelijk effectieve maatregelen ingevoerd te krijgen.

Volgende artikel:
Meer slagkracht bij het oplossen van tekorten